NGƯỢC DÒNG KÝ ỨC

 

Bất ngờ gặp lại học trò thương

Ôn chuyện ngày xưa dưới mái trường

Vọng tiếng cười vui chim sáng rộn

Vang lời giảng ấm gió mùa vương

Thời gian mở vội lòng hoa phấn

Kỷ niệm se dài sợi tóc sương

Xứ lạ mai em về tuyết trắng

Quê nhà đất khách nhớ đôi đường

 

            TRẦM VÂN