OÂNG VAØ CHAÙU

Thô Traán chaán Hoøa

OÂng saùu möôi, chaùu vöøa möôøi baûy thaùng

Chaïy laêng xaêng quaán quyùt döôùi chaân oâng

Cha meï ñi laøm ngoâi nhaø roäng vaéng

OÂng cuõng laêng xaêng vôùi chaùu suoát ngaøy

Saùng muøa Xuaân daét chaùu ra saân naéng

Hoa kieång oâng troàng chaùu nhoå beû ngang

ÔÛ trong nhaø ñoà chôi nhieàu neân chaùn

Saùch vôû cuûa oâng, chaùu laät xeù töøng trang

Chaùu ra ñôøi quaán mình trong taõ Myõ

Möøng baby coù nhaïc Happy Birthday

Treân ñaàu giöôøng ñaày hoa vaø bong boùng

" It's a boy", lôùn ñuùng baäc raâu maøy

Chaùu 2 thaùng oâng taäp taønh chaêm soùc

Thay taõ, aüm boàng, pha söõa, ru em

Bôûi baø ngoaïi sôùm ñi veà coõi vaéng

Ñeå mình oâng laån thaån beân theàm

Giôø coù chaùu suoát ngaøy baän roän

Moät caâu thô nghó maõi chaúng ra

Bôûi boû caø pheâ, thuoác laù, uoáng traø

Bôûi chaùu reù leân, ñang laøm gì cuõng boû

Gia ñình ta ñaønh lìa xa xöù sôû

Vì oâng khoâng soáng noåi ôû queâ nhaø

Neân sau naøy chaùu luoân phaûi nhôù

Raèng chuùng ta coøn coù moät queâ höông

Khi lôùn leân sôï chaùu queân tieáng Vieät

Neân baây giôø baäp beï maù maù, ba ba

Muoãng côm chaùu aên coù tình meï cha tha thieát

Giaác nguû say coù caâu haùt nhôù queâ nhaø

OÂng vaãn bieát thôøi gian khoâng trôû laïi

Neân chaùu maàm non xanh thaúng vöôn leân

OÂng caønh giaø, phaûi khoâ phaûi gaõy

Nhôù soáng thaúng ngay ôn nghóa ñöøng queân

Taëng chaùu Erick vaø nhöõng oâng baø giöõ chaùu ôû nhaø.

Traàn chaán Hoøa.