THƯƠNG KHÓC CHỊ QUÁCH THỊ NHÀN

 

Tin buồn nghe xót xa đau

Chị Nhàn ơi nắng rối nhàu Cần Thơ

Âm dương chia cách đôi bờ

Chị nơi Tiên Cảnh tôi mờ trần gian

Mây chùng cánh chít khăn tang

Bạn xưa trò cũ Đoàn Phan não lòng

Nén nhang thắp khói hương cong

Thân bằng quyến thuộc lệ ròng tiếc thương

Tiễn đưa chị nỗi sầu vương

Nghẹn lời cầu nguyện tiếng buồn vọng âm

Sài Gòn mấy vái khấn thầm

Chị mau về cõi Vĩnh Hằng tiêu diêu

 

   Ngày 14 tháng 9 năm 2006

    TRẦM VÂN