Lớp đệ tam B4 chụp chung với Thầy Phạm Văn Đàm năm 1962

Nhìn từ trước ra sau, trái qua phải:

- Hàng sau cùng (1)…? (2) Trần Văn Tám (F); (3) Lý Thái Sơn (4) Phạm Văn Tư (E), (5) Huỳnh Ngọc Minh (F) (có người nói là Nguyễn Văn Miêng?, (7) Bành Văn Bạ (E) (8) Nguyễn Thanh Long (E); (9)…? (10)…? (11) Phan Hồng Xuân (E) (12) Nguyễn Văn Thái (F).

- Hàng giữa: (1)… Luân; (2) Phạm Sĩ Tài (F), (3) đội nón ? (4) Lê Thiện Phúc (E) (Melbourne, Úc); (5) Phan Thanh Lân (E); (6) Dư Lâm Hưng (E); (7) Trần Lộc Trọng (F), (8) Nguyễn Văn Phước (E) (Perth, Úc); (9) Cao Phi Hồng (E); (10) Lê Nguyễn Thiện Ngôn (E) (VN) (11)…? (12) Thầy Phạm Văn Đàm (USA); (13) Diệp Thiện Mỹ (E) (USA); (14)…? (15) Mai Quang Hải (E) (Melbourne, Úc); (16) Trương Đăng Đoàn (Sydney); (17) Nguyễn Hữu Hiền (F) (18) Trần Thành Mỹ (E) (Melbourne, Úc) (19) Đặng Phi Hùng (E) (20) Nguyễn Văn Nam, (21)…?

- Hàng trước nhất (ngồi): (1) Ngô Lược Đảnh (F), (2) Ung Tấn Sĩ (F), (3) Nguyễn Văn Lộc (F), (4) Nguyễn Văn Tân (F), (5) Lê Phú Nhuận (F), (6) Nguyên Văn Tư (F)(Melbourne, Úc), (7) Huỳnh Văn Thiện (F), (8) Lao Văn Thanh (F), (9)..? (10)..?

XIN LƯU Ý:

Quí Thầy Cô, đồng môn nào nhớ rõ hơn xin vui lòng bổ túc.

Người cung cấp tấm ảnh nầy: Nguyễn Văn Tư (Melborne, Úc Châu)

Người sưu tầm: Lê Thiện Phúc, email: phucle2@gmail.com