Một vi hnh ảnh Đại hội PTGĐTĐ Seatle

Ngồi: Văn Thanh+Nguyệt Bạch, Nguyễn Thị Tnh+Phu Qun

Đứng: Diễm Phượng, Trương Cng Hạnh+Phu Qun, Huệ đo

Trương Hữu Hạnh (ru), Trịnh Ngọc Xun +Phu Qun