THÔNG BÁO SỐ 1 - ĐẠI HỘI 11 HOUSTON - USA

Kinh goi Quy Thay Co va Quy Anh Chi,

Sau Dai Hoi  Washington DC thang Tu vua qua va sau nhieu buoi hop cua Ban Chap Hanh cung voi Ban Co Van, Nhom PTG-DTD Houston xin tran trong goi Thong Bao So 1 nay den Quy Thay Co va Quy Anh Chi dong mon hai truong PTG va DTD voi  noi dung sau day:

1.Ngay To Chuc Dai Hoi 2007 tai Houston: 26 va 27 thang Nam, 2007

2.Khau hieu Dai Hoi: VUI NGAY NAY, NHO ON  XUA

3.Y Nghia Dai Hoi:- Ky niem 90 nam thanh lap Trung Hoc Phan Thanh Gian

                           - Tuong Niem 140 nam Cu Phan Thanh Gian tuan tiet

                           - Dda'nh da^'u tro`n 10 nam sinh hoat Gia dinh PTG-DTD Hai ngoai

4.Noi Dung Dai Hoi: Thay Tro Cung Vui Ngay Hoi Ngo va Cung Nho On Cong Duc Tie^`n nha^n va Quy’ A^n Su*

5.Thanh Phan To Chuc:

Ban Co Van: GS Nguyen Van Truong, GS Pham Thi Kim Chi, CHS Nguyen Phuoc Trang, CHS Phan Ngoc Hoa,CHS Truong Cong Hanh, CHS Phung Van Huynh, CHS Tran Thi Tam, CHS Luong Minh Khoa.

Ban To Chuc:

Truong Ban: Vo Le Tho

Phoi Hop Tong Quat: Ung Ngoc Dat

Pho Noi Vu: Pham Thu Nguyet

Pho Ngoai Vu: Nguyen Cong Danh

Thu ky, Lien lac: Nguyen Ngoc Huong, Tran Thi Anh Nguyet

Bao Chi, Thong tin: Le Hoang Vien, Nguyen Cong Danh

Van Nghe: Pham Phi Long, Dang Hoang Thuy

Am thuc: Phan Thi Hue, Luong Minh Khoa

Tiep tan, dua ruoc: Nguyen Cong Hien, Dang Hoang Thuy

Du ngoan, Van canh: Tran Quoc Tuan, Doan Huu

Trat tu, Khanh tiet: Truong Cong Hanh, Trinh Chi Si

Nhiep anh: Nguyen Ngoc An

Thu Quy: Nguyen Ngoc Dieu

 

6.Dac San 2007 se duoc tran trong phat hanh trong ngay Dai Hoi

7.Van nghe: Cac tiet muc se do phai doan tu cac dia phuong dong gop

8.Khach san: BTC dang thuong luong gia ca voi cac khach san gan noi to chuc Dai Hoi

9.Se co nhung buoi hop mat than mat hay thao luan ben le Dai Hoi

10.Day chi la thong bao so khoi. Se co nhung thong bao chi tiet tiep tuc ve sau

11.BTC dang thiet lap Web Site phuc vu cho Dai Hoi 2007.

Tran trong kinh thong bao.

Thay Mat Ban To Chuc,

Khoi Thong Tin, Bao Chi DH 2007