TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động nhận được tin buồn

(qua Email của đồng môn BS Huỳnh Ngọc Phương ở Baton Rouge, Louisiana):

Thân phụ của Đồng môn Dược sĩ Võ Thị Triệu

(Cựu GS Phan Thanh Giản Cần Thơ - học ban Tú Tài một lớp với BS Phương và Nguyễn Ngọc Hương)

 

Là Cụ Ông

VÕ VĂN TRIEU

Sinh năm 1913

 

Đã tạ thế vào chiều ngày Thứ Hai 29 tháng 5 năm 2006

(nhằm ngày Mùng 3 tháng 5 năm Bính Tuất)

tại thành phố Winnipeg, Manitoba, Canada

 

HƯỞNG THƯỢNG THỌ  94TUỔI

 

* Cần biết thêm chi tiết hay chia buồn, xin liên lạc với Đồng môn DS Võ Thị Triệu qua điện thoại: (204) 235-1128

 

O Trước sự mất mát lớn lao không riêng của gia đình Đồng môn DS Võ Thị Triệu, mà còn là nỗi đau chung của gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ. Chúng tôi, bạn đồng song với chị Võ Thị Triệu, và Thay mặt các nhóm phụ trách sinh hoạt gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ khắp nơi

* thành thật kính lời chia buồn đến gia đình

Đồng môn DS Võ Thị Triệu và tang quyến.

* Nguyện cầu hương linh Cụ Ông VO VAN TRIEU

 sớm được bình an trong cõi đời miên viễn.

 

* Bạn đồng song với chị Võ Thị Triệu:

CHS HUỲNH NGỌC PHƯƠNG (Baton Rouge, LA)

CHS NGUYỄN NGỌC HƯƠNG (Houston, TX)

 

* TM. Các gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Houston TX, Dallas-Fortworth TX, Toronto Canada, Hội Ái hữu Bắc California, Nam California, Chicago IL, Seattle WA, Phoenix AZ,  Atlanta GA, Các tiểu bang vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn (WA.DC, Maryland, New Jersey, Virginia), Melbourne Victoria, Sydney và các tiểu bang khu vực Úc Châu… cùng quý vị GS và đồng môn khắp nơi.

 

CHS LÊ HOÀNG VIỆN

(Phụ trách Thông tin báo chí nhóm Houston TX)

CHS NGUYỄN VĂN PHÉP

(Phụ trách quan hôn tang tế nhóm Toronto Canada)

 

* TM. Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành Trang Nhà PTG & ĐTĐ  Cần Thơ

 

CHS LÊ THIỆN PHÚC

 

Đ Ồ N G  T H À N H  K Í N H  P H Â N  Ư U