TIN BUỒN

& PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động nhận được TIN BUỒN từ anh Lâm Hầu Sáng (TM. Hội Ái Hữu PTG & ĐTĐ Bắc California):

Nhạc mẫu của Đồng môn Niên trưởng TRẦN THANH TRIẾT

Là Cụ Bà Quả Phụ

VÕ THANH

nhủ danh TRẦN THỊ KIM KY (Tức Cô TÁM THUẬN AN)

Chủ nhân nhà sách TIẾN HOÁ (Sóc Trăng)

Chủ nhân Nhà Bảo Sanh THUẬN AN (Sóc Trăng)

Đã từ trần vào ngày 21 tháng 3 năm 2007 (nhằm ngày mùng 3 tháng Hai năm Đinh Hợi) tại SÓC TRĂNG - VIỆT NAM

Hưởng thọ 85 tuổi

 

Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi

* Hội Ái Hữu CHS. PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Bắc California

* Và toàn thể GS và Cựu học sinh hai trường Trung học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ (Atlanta GA, Phoenix AZ, Houston TX, Dallas – Fortworth TX, Chicago IL, Seattle WA, Nam California, Bắc California,Toronto Canada, Calgary Canada, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn – Maryland – New Jersey – Virginia Hoa Kỳ, Melbourne Victoria, Sydney và các tiểu bang khu vực Úc Châu)

 

* Chân thành chia buồn cùng gia đình đồng môn Niên trưởng TRẦN THANH TRIẾT (ở Bắc Califorina)

và toàn tang quyến tại quê nhà Sóc Trăng Việt Nam.

* Nguyện cầu hương linh Cụ Bà  Quả Phụ VÕ THANH nhủ danh TRẦN THỊ KIM KY sớm vãng lai nơi miền Tiên Cảnh.

 

TM. Hội Ái Hữu PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Bắc California

CHS LÂM HẦU SÁNG

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Toronto Canada

CHS NGUYỄN VĂN PHÉP (phụ trách Quan Hôn Tang Tế)

TM. Trang Nhà PTG & ĐTĐ USA/Đại Hội XI-2007 tại Houston TX

NGUYỄN CÔNG DANH

TM. Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành Trang Nhà PTG & ĐTĐ Cần Thơ Hải Ngoại:

CHS LÊ THIỆN PHÚC

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU