TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động nhận được TIN BUỒN từ anh Trưởng Nhóm PTG & ĐTĐ Toronto Canada:

Nhạc mẫu của Đồng môn TRẦN BÁ TOÀN

Là Cụ Bà

TRẦN THỊ KỊCH

Sinh năm Giáp Tý 1924

Đã quy tiên ngày 12 tháng 3 năm 2007 (nhằm ngày 23 tháng Giêng năm Đinh Hợi) tại Toronto, Ontario, Canada

Hưởng thọ 84 tuổi

 

Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi

* Gia đình CHS. PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Toronto Canada

* Và toàn thể GS và Cựu học sinh hai trường Trung học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ (Atlanta GA, Phoenix AZ, Houston TX, Dallas – Fortworth TX, Chicago IL, Seattle WA, Nam California, Bắc California, Calgary Canada, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn – Maryland – New Jersey – Virginia Hoa Kỳ, Melbourne Victoria, Sydney và các tiểu bang khu vực Úc Châu)

 

* Chân thành chia buồn cùng gia đình đồng môn Trần Bá Toàn

và toàn tang quyến.

* Nguyện cầu hương linh Cụ Bà TRẦN THỊ KỊCH sớm đuọc siêu sinh nơi miền Cực Lạc.

Có thể liên lạc chia buồn cùng gia đình đồng môn Trần Bá Toàn qua điện thoại:

416-759 8759 (h), 416-992 8759 (cell) hoặc Email: <atoanmt@yah o.com>

 

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Toronto Canada

CHS NGUYỄN VĂN PHÉP (phụ trách Quan Hôn Tang Tế)

TM. Trang Nhà PTG & ĐTĐ USA/Đại Hội XI-2007 tại Houston TX

NGUYỄN CÔNG DANH

TM. Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành Trang Nhà PTG & ĐTĐ Cần Thơ Hải Ngoại:

CHS LÊ THIỆN PHÚC

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU