THÔNG BÁO TIN BUỒN

& PHÂN ƯU

Kính thưa Quý Thầy Cô, quý Ðồng Môn,

Ðược anh Bùi Hữu Trạng (Melbourne – Úc Châu) báo tin buồn:

Nhạc mẫu của anh chị đồng môn LƯƠNG TRUNG HƯNG (là thành viên hoạt động tích cực góp phần hình thành gia đình PTGÐTÐ Sydney cũng như Úc Châu; đồng thời cũng hỗ trợ mạnh mẽ cho các Ðặc San I, II, III và IV PTG-ÐTÐ Úc Châu) là

Bà Quả Phụ LÊ THANH

Khuê danh NGUYỄN THỊ SÁU

Vừa qua đời tại Sydney (Australia) ngày 19 tháng 8 năm 2004

Hưởng thượng thọ 98 tuổi.

Tang Lễ đã cử hành vào ngày Thứ Tư 25 tháng 8 năm 2004 tại Sydney Úc Châu.

Trước sự mất mát lớn lao của gia đình đồng môn LƯƠNG TRUNG HƯNG, thay mặt Ban Cố Vấn – Ban Ðiều Hành trang nhà Phan Thanh Giản & Ðoàn Thị Ðiểm Cần Thơ chúng tôi xin thông báo tin buồn nầy đến quý Thầy Cô, quý đồng môn cùng biết để chia sẻ.

* Thành thật chia buồn cùng anh chị đồng môn LƯƠNG TRUNG HƯNG và toàn tang quyến.

* Kính nguyện hương linh cụ Bà LÊTHANH (NGUYỄN THỊ SÁU) sớm được vảng sanh cực lạc.

Quý Thầy Cô, quý đồng môn ở xa có thể phone hoặc gởi thiệp chia buồn qua địa chỉ:

LƯƠNG TRUNG HƯNG: 02 9610 7975

37 Brown Rd – Bonnyrigg, NSW 2177, AUSTRALIA

 

TM. Ban Cố vấn & Ban Ðiều Hành

Trang nhà PTG & ÐTÐ Cần Thơ

LÊ THIỆN PHÚC