TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động nhận được TIN BUỒN

(do CHS Đặng Phi Long tại Atlanta GA) báo tin

và đồng môn Văn Thanh - Phoenix AZ chuyển tin):

Thân mẫu của chị Lương Ngọc Mai và Nhạc mẫu của CHS Trần Kim Minh

Là Cụ Bà

NGUYỄN THI KHAM

Từ trần ngày 29 tháng 5 năm 2006(nhằm ngày mùng 3 tháng 05 năm Bính Tuất) tại xã Mỹ Khánh, Thành phố Cần Thơ Việt Nam

Hưởng thượng thọ 96 tuổi

 

Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi

* Nhóm CHS/PTG đồng song với CHS Trần Kim Minh

* Và toàn thể GS và Cựu học sinh hai trường Trung học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ (Atlanta GA, Phoenix AZ, Houston TX, Dallas – Fortworth TX, Chicago IL, Seattle WA, Nam California, Bắc California, Toronto Canada, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn – Maryland – New Jersey – Virginia Hoa Kỳ, Melbourne Victoria, Sydney và các tiểu bang khu vực Úc Châu)

 

* Chân thành chia buồn cùng gia đình đồng môn Trần Kim Minh

và toàn tang quyến tại quê nhà (Mỹ Khánh - Cần Thơ VN)

* Nguyện cầu hương linh Cụ Bà NGUYỄN THI KHAM sớm về cõi Vĩnh Hằng.

Có thể liên lạc chia buồn cùng gia đình đồng môn Trần Kim Minh

qua điện thoại: 770-472-1005

 

TM. Nhóm bạn đồng song với đồng môn Trần Kim Minh:

CHS ĐẶNG PHI LONG (Atlanta GA)

CHS VĂN THANH (Phoenix AZ)

TM. Nhóm trách nhiệm sinh hoạt gia đình PTG & ĐTĐ Houston TX

Phụ trách Thông tin – Báo chí:

CHS LÊ HOÀNG VIỆN

TM. Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành Trang Nhà PTG & ĐTĐ Cần Thơ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU