TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động nhận được tin buồn

(qua Email của đồng môn Lâm Hầu Sáng - Hội Ái Hữu Bắc Cali):

Thân Mẫu của Giáo Sư NGUYỄN THỊ LOAN ANH

(Cựu GS Phan Thanh Giản Cần Thơ)

 

Là Bà Quả Phụ

 

NGUYỄN VĂN VINH

Nhũ danh ĐÀO THỊ CHÍNH

Pháp danh NGỌC BỬU

Sinh năm 1918

 

Đã tạ thế vào chiều ngày Thứ Bảy 4 tháng 3 năm 2006

(nhằm ngày Mùng 5 tháng 2 năm Bính Tuất)

tại thành phố San Jose, Bắc California Hoa Kỳ

 

HƯỞNG THƯỢNG THỌ  89 TUỔI

 

Linh cữu hiện quàng tại nhà quàng Oakhill (300 Cur Dr, San Jose, CA 95125.

Phone: 408-297-2447

Ngày giờ thăm viếng:

Thứ Bảy 11 tháng 3/2006 từ 2:30PM đến 6:30PM

Chủ nhật 12 tháng 3/2006 từ 1:00PM đến 2:00PM, sau đó là Lễ Động Quan.

 

* Cần biết thêm chi tiết hay chia buồn, xin liên lạc Cô Nguyễn Thị Loan Anh

Phone: 408-347-1227 hoặc Email: <lv42@worldnet.att.net>

 

 

Trước sự mất mát lớn lao không riêng của gia đình Giáo Sư NGUYỄN THỊ LOAN ANH, mà còn là nỗi đau chung của gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ. Chúng tôi, Ban Tổ Chức Đại Hội lần thứ X năm 2006 tại vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn (gồm các tiểu bang WA.DC, Maryland, New Jersey, Virginia), Ban Tổ Chức Đại Hội IX-2005 tại Atlanta GA (đương nhiệm), thay mặt quý vị Giáo Sư, quý đồng môn, các ban điều hành sinh hoạt

gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ khắp nơi,

* thành thật kính lời chia buồn đến gia đình

GS NGUYỄN THỊ LOAN ANH và tang quyến.

* Nguyện cầu hương linh Bà Quả Phụ NGUYỄN VĂN VINH

(nhũ danh ĐÀO THỊ CHÍNH sớm được

vãn sanh về cõi Phật.

 

 

TM. Các gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Houston TX, Dallas-Fortworth TX, Toronto Canada, Hội Ái hữu Bắc California, Nam California, Chicago IL, Seattle WA, Phoenix AZ,  Atlanta GA, Các tiểu bang vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn (WA.DC, Maryland, New Jersey, Virginia), Melbourne Victoria, Sydney và các tiểu bang khu vực Úc Châu… cùng quý vị GS và đồng môn khắp nơi.

 

CHS TRỊNH VĂN BÉ

(Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội X-2006 tại Hoa Thịnh Đốn)

 

CHS – GS ĐẶNG THANH LIÊM

(Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội IX-2005 tại Atlanta GA)

 

TM. Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành Trang Nhà PTG & ĐTĐ  Cần Thơ

 

CHS LÊ THIỆN PHÚC

 

Đ Ồ N G  T H À N H  K Í N H  P H Â N  Ư U