TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động nhận được TIN BUỒN

Đồng Môn

HUỲNH VĂN TRUNG

(sinh năm 1948)

CHS. PTG từ 1960-1968. SQ Hải Quân khoá 19

(anh Huỳnh Văn Trung là con  trưởng Nam của ông Bà tiệm đèn cầy CHÍ THÀNH, góc đường Lý Thường Kiệt - Thủ Khoa Huân Cần Thơ)

Đã từ trần lúc 23 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2007 (nhằm ngày 22 tháng 7 năm Đinh Hợi) tại California.

Lễ hoả thiêu ngày thá bảy 8 tháng 9-2007

Hưởng dương 59 tuổi

 

Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi

* Gia đình CHS. PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Toronto Canada

* Và toàn thể GS và Cựu học sinh hai trường Trung học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ (Atlanta GA, Phoenix AZ, Houston TX, Dallas – Fortworth TX, Chicago IL, Seattle WA, Nam California, Bắc California, Calgary Canada, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn – Maryland – New Jersey – Virginia Hoa Kỳ, Melbourne Victoria, Sydney và các tiểu bang khu vực Úc Châu)

 

* Chân thành chia buồn cùng gia đình đồng môn HUỲNH VĂN TRUNG

và toàn tang quyến.

* Nguyện cầu hương linh Đồng môn HUỲNH VĂN TRUNG sớm được Miên Viễn Vô Ưu nơi cõi Vĩnh Hằng

·       

 

 

TM. gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ Hải Ngoại

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội XI-2007 tại Houston TX

CHS VÕ LÊ THƠ

 

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội XI I-2008 tại Calgary Canada

CHS LƯ HINH

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Toronto Canada

CHS NGUYỄN VĂN PHÉP (phụ trách Quan Hôn Tang Tế)

 

TM. Trang Nhà PTG & ĐTĐ USA/Đại Hội XI-2007 tại Houston TX

NGUYỄN CÔNG DANH

 

TM. Trang Nhà PTG & ĐTĐ CANADA/Đại Hội XI I-2008 tại Calgary Canada

CHS NGUYỄN NGỌC THẠCH

 

TM. Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành Trang Nhà PTG & ĐTĐ Cần Thơ Hải Ngoại:

CHS LÊ THIỆN PHÚC

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU