THÔNG BÁO TIN BUỒN

& PHÂN ƯU

Nhận được Tin Buồn từ Montreal Canada,

kính thông báo đến quý Thầy Cô, quý đồng môn hai trường

Phan Thanh Giản & Ðoàn Thị Ðiểm Cần Thơ:

Niên trưởng HÀ BỬU CHƯỞNG

CHS trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ

Nguyên Chủ Sự P. Nhân Viên Toà Hành Chánh Phong Dinh

từ trần ngày 16 tháng 9 năm 2004 tại Montreal, Canada

hưởng thọ 82 tuổi.

 

Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi xin

Thành kính chia buồn cùng:

Bà Quả phụ HÀ BỬU CHƯỞNG,

Cháu Út nữ DIỄM HÀ

và toàn Tang Quyến.

Kính nguyện hương linh Niên trưởng HÀ BỬU CHƯỞNG sớm được siêu sanh cực lạc.

TM. Ban Cố Vấn – Ban Ðiều Hành nhà PTG & ÐTÐ Cần Thơ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

TM. Gia đình PTG & ÐTÐ Cần Thơ tại Canada

CHS LÊ QUANG MẪN

TM. Gia đình PTG & ÐTÐ Hoa Kỳ và Hải Ngoại

CHS VĂN THANH

cùng toàn thể quý vị Giáo Sư, CHS hai trường

Phan Thanh Giản & Ðoàn Thị Ðiểm Cần Thơ hải ngoại

ÐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU