Gia đình PTG & ĐTĐ vô cùng thương tiếc báo tin buồn:
 

Niên Trưởng NGUYỄN THÀNH CÁC

Sinh ngày 24 tháng 9 năm 1915 tại làng Định Yên, quận Lấp Vò, Long Xuyên (sau này Lấp Vò thuộc Sa Đéc),

vừa thất lộc lúc 14:40  ngày Thứ Hai 08 tháng 02 năm 2010 tại thành phố Brisbane, Tiểu Bang Queensland (QLD), Úc Châu.

hưởng thượng thọ 96 tuổi

Niên trưởng Nguyễn Thành Các là:

- Cựu Học Sinh PTG (College de Cantho) niên khóa 1930-1934

- Nguyên Kế Toán Trưởng Ngân hàng Quốc Gia VN (VNCH)

- Cố Vấn BTC Đại Hội Thường Niên Cựu HS PTG-ĐTĐ Úc Châu từ ĐH 1 (2001) đến ĐH 10 (2010) và ĐH PTG-ĐTĐ Thế Giới 14 tại Melbourne Úc Châu

- là Bào Huynh của Niên Trưởng Nguyễn Thành Nghĩa, nguyên sáng lập viên, nguyên Hội Trưởng, linh hồn của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh PTG từ khi thành lập 1954 đến 1975.

 

 

Đồng môn các nơi muốn biết chi tiết về Tang lễ xin L/L anh Huỳnh Anh, Đại Diện PTG-ĐTĐ QLD, điện thoại (617) 3372 7402, trong nước Úc (07 33727402), hoặc chị Nguyễn Thị Trinh, trưởng nữ của Niên trưởng : (617)  3714 9677

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ các Tiểu bang tại Canada
 TM. Gia đình CHS. PTG các Tiểu bang tại Hoa Kỳ
TM. Gia đình CHS. PTG các tiểu bang tiạ Úc
TM. Gia đình CHS. PTG tại quê nhà Cần Thơ - Việt Nam
 

VÀ CÁC TRANG NHÀ:
www.ptgdtd.com
www.ptgdtdcanada.com
www.ptgdtdusa.com

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU