CHIA BUỒN

 

 

Chúng tôi vô cùng xúc động khi hay tin thân phụ các đồng môn Phạm Anh Vân,Phạm Hoàng Sơn và  Phạm Hoàng Vũ:

                                   Cụ Ông   Phạm Hoàng Ba

 

                                            Thất lộc ngày 15 Tháng 4 Năm 2009

                                   tại Brisbane,QLD ,Úc châu. Hưởng thọ 84 Tuổi.

 

Xin thành Kính chia buồn cùng tang quyến đặc biệt cùng các đồng môn Phạm Anh Vân , Phạm Hoàng Sơn và Phạm Hoàng Vũ.

 

Xin cầu nguyện hương linh Cụ Ông Phạm Hoàng Bá sớm vảng sanh cưc lạc.

TM. Đồng môn PTG-ĐTĐ tại Melbourne, Úc Châu.

          Lê Thiện Phúc