Ghi nhận và cám ơn nghĩa tình đồng môn Ðỗ Ngọc Huệ ở San Jose, California -  USA

Ngày 15/02/07

Chúng tôi được anh Châu Minh Hoàng báo tin vừa nhận được check $USD 100.00 từ đồng môn Ðỗ Ngọc Huệ ở San Jose, California – USA gởi tặng:

-         $USD 50.00  để đóng góp cho chi phí điều hành trang nhà.

-         $USD 50.00 để đóng góp cho chi phi in ấn Ðặc San Úc Châu

Số tiền này sẽ được chuyển đến anh Bùi Hữu Trạng $USD 50.00 và anh Lê Thiện Phúc $USD 50.00 trong chuyến liên lạc gần nhất.

Xin thành thật cám ơn anh chị Ðỗ Ngọc Huệ đã tiếp tay cho trang nhà gia đình PTG&ĐTĐ (ptgdtd.com) và Ðặc San Úc Châu của chúng ta được trường tồn.

 

  

Ban ÐH trang nhà PTGDTD.