Ghi nhận và cám ơn nghĩa tình đồng môn Ðoàn Kim Danh

Ngày 15/10/06  Phần này đã đưa lên webpage (có cc anh Danh) nhưng bị thất lac ? nên xin tái bản  

Chúng tôi được anh Châu Minh Hoàng báo tin vừa nhận được check:

-         $50 USD từ đồng môn Ðoàn Kim Danh – USA.

gởi tặng để đóng góp cho chi phí điều hành trang nhà.

Xin thành thật cám ơn anh chị Ðoàn Kim Danh đã tiếp tay cho trang nhà gia đình PTG&ĐTĐ (ptgdtd.com) của chúng ta được trường tồn.

  

Ban ÐH trang nhà PTGDTD.com