Thư cảm tạ từ Việt Nam

From: "PHONG CANTHO" <tuanmauthan2002@hcm.vnn.vn>

>To: "HUONG NGUYEN" <ngnhuong@hotmail.com>

>Subject: Thu cam on cua ANH NGOC

>Date: Fri, 9 Jul 2004 19:30:54 +0700

BBT: Bức thư nầy chúng tôi nhận được nhờ anh Nguyễn Công Danh chuyển lại. Người viết không đề tên và đánh không bỏ dấu. Chúng tôi đă đánh lại có dấu chữ Việt và vừa đưa lên mạng th́ lại nhận được thư yêu cầu không cho đăng nguyên văn bức thư của anh Phong từ Viêt Nam gởi cho Chị Hương, nên chúng tôi lại xoá đi. 

Dưới đây là phóng ảnh bức thư cảm tạ gởi từ Việt Nam của Châu Ánh Ngọc gởi cho chị Ngọc Hương.