PTG-ĐTĐ HIGH SCHOOL ALUMNI INC.
ĐẠI HỘI 20 THẾ GIỚI

ÁI HỮU CHS PHAN THANH GIẢN - ĐOÀN THỊ ĐIỂM CẦN THƠ
ABN: 32 967 084 673

 

DANH MỤC

- Thông báo số 1: Thông báo tổ chức ĐH. CHS PTG-ĐTĐ lần XX tại Brisbane (Úc Châu)

- Thông báo số 2: Chi tiềt chuyến du lịch 11 ngày sau ĐH.

- Thông báo số 3: Ban Tổ chức Đại Hội và một số chi tiết khác

- Danh sách ghi tên tham dự sau Đại Hội

- Danh sách hỗ trợ tài chánh ĐS 21

- Bài viết: Xứ Úc tḥi ḷi.

- Phiếu Hồi Báo

- Thư Mời tham dự ĐH. CHS PTG-ĐTĐ lần thứ XX tại Brisbane (Úc Châu)